احمد گنجی
مدیرکل پدافندغیرعامل
شماره تماس : 03531112624
رزومه
​​​​​​​padafand@ostanyazd.ir
محسن نعيمی
رقيه توانايی
رسول غلامی
سيد محمدحسين موسوی
امیر نظریان پور
ابوالفضل فلاح نژاد
03531112619
03531112617
03531112614
03531112116
03531112614
03531112614

١- راهبری شورای پدافند غیرعامل استان از طریق تهیه دستور کار مناسب، اخذ تصمیمات لازم و پیگیری مصوبات.
٢- هماهنگی با دستگاه های ذیربط در زمینه فرهنگ سازی و نهادینه سازی موضوع پدافند غیرعامل در سطح استان و واحدهای استانی دستگاه اجرایی.
٣- راهبری امور مربوط به شناسایی و طبقه بندی زیرساخت و مراکز و تأسیسات در سطح استان و شهرستان های تابع.
٤- هدایت امور مربوط به تهیه برآورد تهدیدات استان (تهدیدات خارجی، تهدیدات امنیتی) و تهیه فهرست آسیب پذیری استان در برابر تهدیدات و طبقه بندی آنها.
٥- اولویت بندی مراکز حساس و مهم استان.
٦- تأیید و کنترل نهایی طرح های پدافند غیرعامل پروژه های حساس و مهم استانی براساس تقدم تعیین شده.
٧- نظارت بر تهیه و تدوین طرح های پدافند غیرعامل و برنامه های اجرایی آنها در واحدهای استانی دستگاه های اجرایی.
٨- نظارت و برنامه ریزی به منظور اجرای طرح های پدافند غیرعامل مصوب استانی.
٩- کنترل امور مربوط به تأمین و تخصیص اعتبارات استانی و سایر پشتیبانی های مورد نیاز.
١٠- نظارت بر اجرای سیاست ها و راهبردهای کلان کمیته دائمی پدافند غیرعامل در سطح استان.
١١- هماهنگی با وزارت کشور و سازمان پدافند غیرعامل در اجرا و نظارت بر طرح های استان.
١٢- نظارت بر امور مربوط به حفاظت و طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل استانی.
١٣- بسترسازی و فراهم آوردن زمینه های لازم برای پرورش نیروی جایگزین با تأکید بر مواردی از قبیل انتقال تجربیات، ارائه آموزش های لازم و مشارکت دادن در انجام امور، تفویض اختیار.