امیر علی علوی نیا
مدیر کل دفتر امور امنیتی و انتظامی
شماره تماس : 03531112528
رزومه
​​​​​​​d.amniati@ostanyazd.ir
..
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 1. تهیه و تنظیم استراتژی امنیتی استان از طریق بررسی، مطالعه و تجزیه وتحلیل مستمر پدیده‌های انتظامی و امنیتی در چارچوب استراتژی امنیتی کشور.
 2. فراهم ساختن زمینه تشکیل به موقع جلسات شورای تامین استان و نظارت بر شورای تامین شهرستان و امورمربوط به دبیرخانه شتا.
 3. تنظیم صورتجلسات و مصوبات شورای تامین استان به منظور ابلاغ به مراجع ذیرط و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و نگهداری اسناد و مدارک و مکاتبات شورا.
 4. دریافت و بررسی خط مشی ها و دستورالعمل های صادره از طرف شورای امنیت کشور جهت طرح در شورای تامین استان.
 5. بررسی و پیگیری مصوبات شورای تامین شهرستانها و انعکاس گزارشهای آنها به شورای تامین استان و انجام اقدامات لازم حسب مورد.
 6. جمع آوری اخبار و گزارشات امنیتی و انتظامی از طریق واحدهای ذیربط استان و تهیه گزارشهای آماری و تجزیه و تحلیل و بررسی مقدماتیه و طبقه بندی انها جهت طرح در شورای تامین استان.
 7. ارزیابی و تطبیق مصوبات شورای تامین شهرستانها با قوانین ومقررات ، دستورالعمل ها و سیاستهای عام امنیتی استان.
 8. مراقبت مستمر بر رویدادهای امنیتی و انتظامی به منظور ممانعت از تبدیل آنها به بحران واشوب .
 9. تلاش در جهت ارتقاء سطح آگاهی و اطلاعات مدیران امنیتی ، انتظامی استان و بر گزاری کارگاههای آموزشی کابردی با همکاری دفتر آموزش وپژوهش.
 10. پیگیری و انجام امور مربوط به حفاظت مستمر از اماکن و تاسیسات دارای طبقه بندی به ویژه نقاط و تاسیسات حساس و حیاتی.
 11. شناسایی و پیگیری انجام امور مربوط به نقاط بحران خیز و افراد شرور وسابقه دار و نزاع های دسته جمعی و اتخاذ و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه هماهنگی دستگاهای اجرای و امنیتی و انتظامی دراین زمینه.
 12. پیگیری و انجام امور مربوط به حمل و استفاده از مواد ناریه مطابق با قوانین و مقررات مربوطه و هماهنگی با واحدهای استانی دستگاههای اجرایی ذیربط در این زمینه.
 13. پیگیری اسقرارو ایجاد و یا نحلال پست های ایست و بازرسی و واحدهای انتظامی بصورت دائم و یا موقت به موجب  قوانین و مقررات مربوطه.
 14. بررسی و اقدام در خصوص پیشگیری از جرائم سازمان یافته و مبارزه با ترویج فرق ضاله.
 15. بررسی و تجزیه و تحلیل رخدادها و گزارش های امنیتی ، انتظامی و اجتماعی و تهیه طرح های لازم جهت برنامه ریزی و پیشگیری از حوادث احتمالی.
 16. سازماندهی مرزها و فراهم اوردن موجبات اجرای وظایف وزارت کشور در زمینه سیاست گذاری ، هماهنگی و نظارت در مرزهای استان با کشور های همسایه.
 17. پیگیری و اجرای مصوبات شورای مرزهای کشور مربوط به استان و تشکیل کمیته امنیت و عمران مرزها و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرزها و نظارت بر عملکرد آنها به موجب قوانین مصوب .
 18. بررسی  وارائه پیشنهاد ایجاد مرزهای مجاز ( زمینی ، هوای و دریایی ) استان به کارگروه مرزهای رسمی مستقر در وزارت کشور.
 19. همکاری با سایر واحدهای ذیربط در استانداری به منظور بررسی ، ارائه پیشنهاد و نظارت بر عملکرد بازارچه های مرزی.
 20. برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر ، سلاح و مهمات، مشروبات الکلی و قاچاق انسان با همکاری واحدهای استانی دستگاههای اچرایی ذیربط.
 21. هماهنگی مستمر با واحد مرتبط با پدافند غیر عامل در اجرای سیاست های ابلاغی در استان.
 22. ایجاد زمینه های لازم توسعه ، تقویت و ارتقاء معیشت و رفاه مرز نشینان در استان .
 23. بررسی ، تعیین اولویت ، پیگیری و نظارت بر پاکسازی مناطق آلوده به مین و مواد منفجره.