1-ثبت نام در سايت وزرات كشور به آدرس www.moi.ir در لينك زير :

 

صفحه درخواست صدور پروانه تاسيس و فعاليت سازمان مردم نهاد

 

 

2-ارسال مدارك ذيل به فرمانداري جهت استعلام هاي لازم :

 

الف) كپي شناسنامه 3 نسخه براي هر يك از اعضاي هيأت مديره

ب)كپي كارت ملي 3 نسخه براي هر يك از اعضاي هيأت مديره

ج) عكس 2 قطعه براي هر يك از اعضاي هيأت مديره

د) گواهي عدم سوء پيشينه براي هر يك از اعضاي هيأت مديره

 

 

3-طرح موضوع درخواست مجوز در هيأت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

4-تكميل اساسنامه و صورتجلسات هيأت مديره بعد از تأييد در هيأت نظارت بر سازمانهاي مردم نهاد

5-ارسال اساسنامه و صورتجلسات هيأت مديره به ثبت اسناد و املاك جهت ثبت مؤسسه

6-صدور پروانه فعاليت توسط فرمانداري