معرفی همکاران اداره کل مدیریت بحران استانداری یزد


محمدعلی ملک زاده بافقی 

مدیرکل مدیریت بحران استان 

تلفن: 31112514

محمدرضا یاوری

معاون مدیرکل مدیریت بحران استان 

31112513

محمدجواد دهقانی 

کارشناس مسئول 

31112514

سعید اسدی 

کارشناس مسئول 

31112512

 


خانم دهقان

کارشناس اداره کل 

31112516


قاسم صادقیان

کارشناس اداره کل مدیریت بحران 

31112514


مهدی مهدوی 

کارشناس اطلاع رسانی 

31112616


محسن حکیمیان

کارشناس امور بیمه و آموزش

31112624

هادی دانش 

کارشناس پیشتیبانی اداره کل