گزارش تصویری نمایشگاه ایمنی در بحران2 / اجرای پنل تشکلهای مردم نهاد