گزارش تصویری مانور تمريني ، آموزشي اطفا حريق در بوستان بهاران ابرکوه