جلسه هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، جلسه هماهنگی و هم افزایی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مدیریت بحران با حضور مدیرکل و کارشناس آموزش مدیریت بحران و مسئول آموزش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد

در این جلسه که به منظور آمادگی بیشتر جامعه مدیران ، دست اندر کاران مدیریت بحران و آحاد مردم و پاسخ سریع به حوادث و کاهش خسارات برگزار شد مقرر گردید با کمک دستگاه های مسئول و هم افزایی بین بخشی، این مهم محقق گردد.

در انتها محسن حکیمیان مسئول آموزش مدیریت بحران افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی گردد تا با هماهنگی سازمان مدیریت، دوره های آموزشی مصوب توسط فرمانداریها برگزار گردد.