تدوین برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح

به گزارش روابط عمومی، جلسه تدوین اسناد استانی مدیریت بحران  روز پنجشنبه ۲۶ تیر در محل دفتر مدیریت بحران استان تشکیل گردید.

محمود شاکری شمسی ضمن خیر مقدم، به استناد ماده 4 قانون مدیریت بحران، تدوین اسناد استانی را وظیفه این اداره کل و با مشارکت دستگاه های ماده ۲ قانون برشمرد و با تأکید بر اهمیت آن در پیشگیری از مخاطرات طبیعی، اقدامات انجام شده در این زمینه  را از جمله تشکیل 4 جلسه از طریق ویدئو کنفرانس با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و پژوهشکده سوانح طبیعی کشور و 5 جلسه با حضور کارشناسان دفتر مدیریت بحران استان بیان نمودند.

وی هدف از تشکیل این جلسات را استفاده از استعدادها و تجربیات سازمان مدیریت بحران، تهیه پروپوزال و منظور نمودن به عنوان یک طرح پژوهشی و نهایتا تخصیص اعتبار به آن عنوان نمود

مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین گفت: در این جلسات با همکاری دستگاه های مدعو در مورد مقدمه، مفاهیم و محورهای "برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح" و "برنامه استانی آمادگی و پاسخ" به نتایج خوبی رسیدیم که طی نامه ای به سازمان مدیریت بحران کشور منعکس خواهد شد.

در ادامه آقای نبی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به طرح های قبلی تهیه شده از سوی این اداره کل و سایر دستگاه‌های مرتبط با مدیریت بحران و ضرورت تدوین سند ملی در خصوص منابع اختصاص یافته ماده  ۱۶  قانون توضیحاتی داد و مقرر گردید شرح مخاطرات استانی همراه با برآورد هزینه مطالعاتی مورد نیاز از سوی مدیریت بحران با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر تا یک ماه آینده تدوین و به ضمیمه سند راهبردی سازمان مدیریت بحران به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارسال گردد