تحلیل وضعیت بارندگی استان یزد از مهر تا دی 98

08-18-12(1).jpg 08-18-12(2).jpg 08-18-12(3).jpg 08-18-12(4).jpg 08-18-12(5).jpg 08-18-12(6).jpg 08-18-12(7).jpg 08-18-12(8).jpg 08-18-12(9).jpg 08-18-12(10).jpg 08-18-12(11).jpg