بازدید مسئولین استان از اثرات سیل در منطقه کوه کاسه