بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از خسارات سیل 5و6 فروردین 98