بازدید مدیرکل مدیریت بحران از قطعه 4 سیلبند و مسیل شهر یزد