گزارش تصویری نمایشگاه ایمنی در بحران3 / اختتامیه و بازدید معاون محترم عمرانی استاندار