مدیریت مصرف سوخت

با توجه به بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در خصوص مصرف بهینه گاز به کلیه وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و نیروهای مسلح و نظر به ورود سامانه جدید جوی از بعد از ظهر جمعه مورخ 4 بهمن 1398 و بمنظور مدیریت مصرف بهینه گاز و جلوگیری از افت فشار گاز، رعایت نکات و توصیه های ذیل ضروری است:

1- ادارات کل و زیرمجموعه آنها نسبت به رعایت دمای آسایش 18 تا 21 درجه در فضای اداری اقدام نمایند.

2- کلیه وسائل گرمایشی یک ساعت قبل از شروع کار ادارات راه اندازی و حداکثر تا ساعت 13 روشن بماند.

3- در زمان تعطیلی ادارات به هیچ وجه وسائل گرمایشی روشن نماند و از خاموش بودن آنها اطمینان حاصل کنند.

4- سازمان صمت به کلیه نانوائیها ابلاغ نمایند که نسبت به تامین سوخت دو اقدام فوری نمایند.