بازدید مدیر کل مدیریت بحران از مراکز آموزش فنی و حرفه ای یزد