گزارش هواشناسی از وضعیت یکساله بارندگی و خشکسالی استان یزد