دیدار با رئیس جمهور محبوب، دکتر حسن روحانی/ یکشنبه 19 آبان ساعت 8:30 صبح