در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران کرمان مطرح شد:

آمادگی استان یزد برای همراهی در بحران های کرمان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری یزد در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمان از آمادگی این استان در زمان بحران های کرمان خبر داد. 

محمدعلی ملک زاده با اشاره به مانور مشترک این دو استان ، آشنایی دو استان از ظرفیت ها و مخاطرات را لازمه پیشگیری و آمادگی در مقابله با بحران ها دانست.