مدیرکل مدیریت بحران اقدامات صورت گرفته برای بهسازی و بازسازی رودخانه داخلی شهر را تشریح کرد+فیلم

مدیرکل مدیریت بحران در تماس تلفنی با بخش خبر 20 شبکه استانی یزد ، اقدامات صورت گرفته برای بهسازی و بازسازی رودخانه داخلی شهر را تشریح کرد .

Download فیلم

گزارش وضعیت نا به سامان رودخانه داخل شهری و مصاحبه مدیرکل مدیریت بحران استان در این خصوص