مانور امداد و نجات جاده ای با حضور دستگاه های امدادی در محور تفت ابرکوه برگزار شد