بازدید از نانوایی سیار مدیریت بحران استان یزد در راهپیمایی اربعین