گزارش تصویری/حضور کارکنان مدیریت بحران استان در مانور ضربتی شرکت توزیع برق در اکرم آباد یزد