گزارش تصویری نمایشگاه ایمنی در بحران1 / افتتاحیه و بازدید استاندار محترم