دومین کارگاه آموزشی میرا برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، دومین کارگاه آموزشی بررسی سامانه ارزیابی سریع و چند بخشی نیازها و خسارت حوادث (میرا) با همکاری وزارت امور خارجه و سازمانهای بین المللی مستقر در ایران در تاریخهای 4،5،10 و 18 خرداد ماه بصورت ویدئوکنفرانس برگزار گردید.

گفتنی است میرا به معنی ارزيابي ابتدايي سريع چند بخشي میباشد و از عبارت Multi-sector Initial Rapid Assessment استخراج شده است.
فایل پيش نويس اول دستور العمل ارزيابي هماهنگ و چند بخشي نياز‌هاي اوليه (ميرا):
/documents/4702977/0/IMIRA%20Guidance_FINAL_Draft%2001.FA.pdf