بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از نمایشگاه عکس زلزله