بازدید مدیرکل مدیریت بحران استان از خسارات سیل منطقه دربید