گزارش تصویری/ برنامه کسب آمادگی کارکنان مدیریت بحران استان در میل سفید اردکان