نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آموزشی "نقش فناوری های نوین در تعدیل وضع آب و هوا" برگزار خواهد شد

کارگاه آموزشی "نقش فناوری های نوین در تعدیل وضع آب و هوا" در روز شنبه مورخ 8 شهریور93 در اتاق بحران استان، توسط آقای دکتر معماریان (فارغ التحصیل دانشگاه مسکو و عضو هیئت علمی دانشگاه یزد) برگزار خواهد شد. در پایان برای شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهی صادر می گردد.