مديركل مديريت بحران استان تاكيد كرد: دبيران بحران، بیمه حوادث منازل مسکونی شهرستانها را با جدیت دنبال کنند

مدير كل مديريت بحران استان در جلسه دبيران مديريت بحران فرمانداريها گفت: تلاش براي اجرايي شدن بیمه حوادث منازل مسکونی در شهرستانها با همكاري دبيران بحران فرمانداريها محقق مي شود.

به گزارش روابط عمومي مديريت بحران، اولین جلسه دبيران مديريت بحران شهرستان ها در سال 96 در محل روستای کرخنگان شهرستان خاتم آغاز و در ادامه آقاي  فاضلی فرماندار خاتم ضمن خير مقدم ،به بيان خصوصيات اقليمي وپتانسيلهاي موجود در شهرستان پرداختند.

سپس هادي نسب ضمن تشکر از میزبانی این جلسه توسط فرمانداری خاتم گفت: باتلاش و پشتكار دبيران، اميدواريم بانک اطلاعات ماشین آلات شهرستانها بزودی تهیه گردد.

مدیر کل مدیریت بحران استان ضمن موثر دانستن برگزاری مانورهای شهرستانی خواستار رعایت اصول برگزاری مانور جمله سناریونویسی و ارائه گزارش و مستندسازی شد.

در ادامه دبيران بحران فرمانداريها مشكلات حوزه مديريت بحران شهرستان خود در زمینه جمع آوری بانک اطلاعات ماشین آلات را بيان و مقرر شد همه دبیران اطلاعات مذکور را طبق فرمت ارسالی از مدیریت بحران استان تکمیل نمایند.