ششمین نشست شورای کارشناسان آموزش مدیریت بحران استان يزد+تصاوير


به گزارش روابط عمومی مديريت بحران ، ششمین نشست شورای کارشناسان آموزش مدیریت بحران استان با حضور مدیر کل مدیریت بحران استان تشکیل گرديد.
در این نشست که با هدف پیگیری  و جمع بندی آخرین اقدامات آموزشی دستگاههای اجرایی استان تشکیل شده بود بر ارائه گزارش دقیق و مستند شش ماهه اول سال به منظور ارائه به سازمان مدیریت بحران تاکید گردید.

هادی نسب مدیرکل مدیریت بحران استان ضمن تشکر از فعالیتهای آموزشی دستگاههای اجرایی بر لزوم توجه ویژه به برنامه های مندرج در سند آموزش مدیریت بحران استان اشاره نموده و تاکید نمود که استان یزد بایستی استان پیشرو در مباحث پیشگیری و آموزش باشد

وی ضمن اشاره به اینکه استان یزد استان هدف آموزش مدیریت بحران کشور تعیین گردیده است محقق شدن اهداف کمی و کیفی این سند را امری ضروری دانست وی تحقق آموزش 200 هزار نفر از شهروندان استان در سال 95را بعنوان هدف کمی یاد کرده و رسیدن به تراز مطلوب استان آماده در برابر حوادث را به عنوان هدف کیفی سند آموزش استان برشمرد

هادی نسب اظهار امیدواری نمود که با اجرای این آموزشها،سطح آمادگی مردم در برابر حوادث افزایش یافته و شاهد کاهش خسارات انسانی و مادی در آینده خواهیم بود

درادامه کارشناسان آموزش مدیریت بحران دستگاهها به ارائه نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند و مقرر شد گزارش نیمه اول سال 95 دستگاهها در حوزه مدیریت بحران جمع بندی و به تهران ارسال گردد