توقف موقت ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه خضرآباد

روابط عمومي مديريت بحران/ جلسه بررسي وضعيت رودخانه خضرآباد در دفتر مديركل مديريت بحران استان تشکيل گرديد.

در اين جلسه كه به منظور بررسي اختلافات و اقدامات انجام شده در راستاي پيگيري وضعيت رودخانه خضرآباد برگزار گرديد مدير كل مديريت بحران، مدير كل دفتر فني استانداري، فرماندار و اشكذر، بخشدار و شهردار خضرآباد وكارشناسان آب منطقه اي و منابع طبيعي استان حضور داشتند.

در اين جلسه مقرر شد شركت آب منطقه اي بر اساس مطالعات انجام شده، كانال انحراف سيل اجرا شده ، طرح هادي شهر ، تأسيسات مجاور رودخانه و .... نسبت به ارائه طرح پيشنهادي براي حريم و بستر رودخانه حداكثر تا پايان ديماه سالجاري اقدام نمايد .

همچنين شهرداري خضرآباد موظف شد تا پايان اقدامات آب منطقه اي از هرگونه ساخت و ساز در حريم و بستر رودخانه جلوگيري نمايد.