بازدید اساتید دانشگاه پیام نور یزد و کارشناسان مدیریت بحران استان از فرونشست های دشت یزد اردکان