آگاه سازي جامعه برای مقابله با بحران

در دومين كارگاه آموزشي مديريت بحران مطرح شد؛

به گزارش دفتر استاندار و روابط عمومي استانداري يزد، كارگاه آموزشي مديريت بحران استان روز دوشنبه 26 مهرماه با حضور نمايندگان تشكل هاي اجتماعي و كارشناسان اين حوزه، به کوشش دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري در سالن مديريت بحران استانداري برگزار شد.
این كارگاه با هدف تشريح جايگاه رسانه ها در آگاهي رسانيِ عمومي و نقش تشكل هاي اجتماعي در اطلاع رساني به جامعه در شرايط پيش از بحران، هنگام و پس از بحران آغاز شد.
در این نشست آموزشي با طرح اين دغدغه كه نمي توان در رویارویی با بحران ها و آسيب ها بي اعتنا بود به کوشش براي شناخت جوامع گوناگون تأكيد و مباحثي دربارۀ وظايف تشكل ها از نظر رويكرد آموزشي، هشداري و پشتيباني آنها در شرايط بحراني بيان شد.
مدرس اين كارگاه به کارگیری رسانه، رهبران فكري، افراد فعال و حرفه اي و نهادهاي متولي را از ضرورت هاي آگاهي رساني درست به جامعه در شرايط بحران مطرح كرد و نقش مطالبه گريِ حرفه اي سازمان هاي مردم نهاد و بيان ديدگاه‌هاي حرفه اي آنها را رمز موفقيت تشكل ها و جامعه در شرايط بحراني دانست.
گفتني است دومين كارگاه از سری كارگاه هاي آموزشي مديريت بحران با تدريس «امير ترقي نژاد» مدرس ارتباطات اجتماعي برگزار شد كه در آن تشكل ها با روش هاي گردآوری اطلاعات در شرايط بحران و چگونگي اطلاع رسانيِ آنها به مردم آشنا شدند.