آموزش مديران شهرستاني در قالب كارگاه هاي غدير برگزار خواهد شد

مدير كل مديريت بحران استان يزد تاكيد كرد:

به گزارش روابط عمومي مديريت بحران استان يزد، در راستاي تكميل فرآيند اجرايي كارگاه آموزشي غدير2 در مشهد مقدس و همچنين ايجاد هماهنگي و توانمند سازي مديران شوراي مديريت بحران استان، جلسه بررسي و تكميل كارخواسته هاي نهايي كارگاه آموزشي غدير2 با حضور مديران مرتبط برگزار گرديد.

هادي هادي نسب در اين جلسه ضمن تشكر از حضور مديران در كارگاه مذكور، به اهميت نقش آموزش در مديريت بحران پرداخته و بر اجراي كارگاه هاي آموزشي غدير در حوزه فرمانداران، مديران و كارشناسان شهرستاني تاكيد نمود

وي ضمن مثبت ارزيابي كردن كارگاه آموزشي غدير2 اشاره كرد كه بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته اولين دوره آموزش هاي شهرستاني در آبان ماه سال جاري  برگزار خواهد شد.