شرح وظايف اداره كل مديريت بحران


 
1 - ايجاد هماهنگي ، انسجام ، نظارت و ارزيابي مستمر واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در راستاي : هم افزايي سياست هاي جامع پيشگيري و كاهش اثرات و پيامدهاي نامطلوب حوادث و سوانح غيرمترقبه ، آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح غيرمترقبه و انجام صحيح وظايف مربوط به بازسازي و بارتواني .
2- مستند سازي و تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به حوادث و اطلاعات مورد نياز براي برنامه ريزي و مديريت حادثه .
3- برنامه ريزي و هماهنگي لازم جهت استفاده بهينه از ظرفيت هاي واحدهاي استاني دستگاههاي دولتي و غيردولتي و نيروهاي مسلح استان به منظور پيش بيني و پيشگيري بحران . 
4- هماهنگي جهت برنامه ريزي براي ساماندهي و آموزش كليه تشكلهاي مردمي ، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيج و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط .
5- همكاري در تهيه طرح هاي جامع مديريت كاهش خطرپذيري(Risk Reduction Management ) به جاي مديريت بحران (Disaster Management ) در سطح استاني (منطقه اي ) ، محلي .
6- هماهنگي و نظارت در زمينه ايجاد و گسترش سيستم هاي مؤثر پيشگيري ، مقاوم سازي  و بهسازي لرزه اي ساختمان ها ، زيرساخت ها و ابنيه و شريان هاي حياتي و مهم و بازسازي و بهسازي بافت هاي فرسوده ، روشهاي اتكائي و جبراني خسارات نظير انواع بيمه ها ، حمايت هاي مالي و سازوكارهاي تشويقي ، تسهيلات ويژه و صندوق حمايتي با هماهنگي سازمان مديريت بحران كشور و همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط .
7- كمك به توسعه و گسترش موسسات علمي و مشاوره اي فعال  و بهره گيري از تجارب آنها به منظور استانداردسازي و بهبود كيفيت ارتقاء و كنترل ايمني كالاها و خدمات ، ساختمان و تأسيسات زيربنايي استان و نظارت بر رعايت استانداردهاي مصوب .
8- ابلاغ دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط و نظارت بر اجراي آنها .
9- انجام هماهنگي هاي لازم براي در اختيار گرفتن كليه امكانات و ظرفيت هاي سازمان هاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح به منظور مديريت بحران استان و استان هاي معين اعم در طول زمان مقابله با بحران .
10-  نظارت و ارزيابي اقدامات واحدهاي استاني دستگاه هاي اجرايي در خصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران به ويژه آمادگي و مقابله و ارائه گزارش به سازمان مديريت بحران كشور .
11- انجام مطالعات و ارائه طرح هاي مناسب به منظور آمادگي هاي لازم براي مقابله با حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي از قبيل سيل ، زلزله ، خشكسالي ، سرمازدگي ، آفات گياهي ، آلودگي هوا، لغزش لايه هاي زمين ، نوسانات آب دريا و پشتيباني لازم واحد هاي استاني دستگاه هاي ذيربط مه منظور  كاهش خسارات و تلفات ناشي از وقوع آنها در استان .
12- ايجاد هماهنگي هاي لازم به منظور  تأ مين خسارات ، بازسازي و نوسازي مناطق تخريب شده با همكاري دستگاه هاي دولتي و سازمان ها و نهادهاي تخصصي استاني و ملي .
13- ايجاد هماهنگي و نظارت به منظور تشكيل هسته هاي فعال در مناطق مستعد حوادث و استفاده از توان نيروهاي موجود در استان و حضور مداوم در فعاليت هاي تخصصي مديريت بحران به ويژه امداد و نجات
14- ايجاد هماهنگي به منظور ارائه خدمات و پيش آگاهي هاي لازم در خصوص تغييرات فيزيكي ، زميني ، هوايي و نظائر آن به واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاه هاي اجرايي جهت كاهش خسارات و اثرات نامطلوب و نظارت بر آن .
15- اعزام گروه هاي كارشناسي به نقاط مختلف استان به هنگام بروز حوادث و سوانح به منظور بررسي عيني و تطبيقي و تهيه نوار، فيلم ، اسلايد و گزارش حوادث و اقدامات بعمل آمده با همكاري ادارات و سازمان ها و نهادهاي ذيربط و ارائه گزارش به سازمان مديريت بحران كشور
16- تعيين اولويت ها و ضوابط اجرايي لازم در خصوص توزيع اعتبارات و امكانات و فراهم نمودن زمينه اجرائي طرح ها و برنامه هاي مربوط به پيشگيري ، بازسازي و نوسازي و تأمين خسارات وارده و ساير اعتبارات مورد نياز .
17- انجام امور پشتيباني ، تداركاتي  و حمايت ستادهاي شهرستاني و منطقه اي در مناطق آسيب ديده از طريق امكانات استان و شهرستان و ساير قسمت ها .
18- بررسي مسائل و مشكلات انعكاس يافته از سوي شهرستانها و دستگاه هاي مجري طرح ها و پروژه هاي بازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده وانجام اقدامات لازم براي رفع آنها با همكاري واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرائي .
19- ايجاد هماهنگي و برنامه ريزي هاي لازم در زمينه امور آتش نشاني بمنظور ارتقاء كمي و كيفي ماشين آلات و لوازم و تجهيزات آتش نشاني ، مديريت نيروي انساني ، امور امدادي و خدمات ايمني در سطح استان با همكاري شهرداريها و دهياري هاي استان .
20- انجام امور مطالعاتي ، تحقيقاتي و پژوهش هاي كاربردي در زمينه مديريت بحران بمنظور پشتيباني كارشناسي واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي
21- مديريت شبكه اطلاعات مديريت بحران ( شامل سيستم اطلاع رساني و هشدار ) استان .
22- طراحي و راه اندازي شبكه اطلاع رساني مناسب به منظور ايجاد ارتباط ميان سازماني و اطلاع رساني به عموم مردم در خصوص بحران هاي احتمالي در استان .
23- مديريت امور مالي مديريت بحران استان در چارچوب اعتبارات و برنامه هاي مصوب .
24- برنامه ريزي و پيگيري تشكيل و سازماندهي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و كارگروه هاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران
25- پيگيري تشكيل و سازماندهي شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان و كارگروه هاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران
26- پيگيري اجراي مصوبات و تصميمات شوراي عالي و شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور و استان
27- ايجاد هماهنگي بين  شوراهاي هماهنگي مديريت بحران شهرستان ها و سازمان هاي مسئول امور تخصصي در مديريت بحران و ارزيابي فعاليت آنها
28- ارائه گزارش روند اقدامات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان ها و كارگروه هاي تخصصي آن به سازمان مديريت بحران كشور
29- بررسي نيازهاي اعتباري مديريت بحران استان و شهرستان ها در مراحل چهارگانه بحران و پيگيري تامين و توزيع آن بر اساس برنامه هاي مصوب شوراي هماهنگي مديريت بحران استان .
30- برنامه ريزي فرهنگي ، پژوهشي ، آموزشي ، تبليغاتي ، اطلاع رساني ، تمريني و مانور در مراحل آمادگي و مقابله با حوادث و سوانح غير مترقبه در استان مبتني بر طرح جامع كشور .
31- پيگيري اجراي برنامه هاي آموزشي مرتبط با بروز بحران ها و حوادث غير مترقبه براي اعضاء شوراي هماهنگي استاني و شهرستاني بمنظور ارتقاء مهارت هاي فني مديريت بحران .
32- افزايش آگاهي ها ي عمومي و گسترش فرهنگ ايمني و دانش مديريت بحران
33- پيگيري توسعه امور بيمه در بخش هاي مختلف ، سازمان ها و تاسيسات دولتي ، اماكن مسكوني ، تجاري و بخش كشاورزي و دامي و نظارت عاليه بر عملكرد بيمه ها .
34- پيگيري در زمينه تشكيل تيم هاي امداد ونجات شهرستان ها و بخش ها از طريق جمعيت هلال احمر براي افزايش سطح آمادگي استان و شهرستان ها .
35- بررسي توان ، پتانسيل و ظرفيت علمي و تكنولوژي حوزه هاي دانشگاهي و اجرايي استان در راستاي بهبود روند اقدامات مربوط به امور پيش بيني و هشدار قبل از وقوع حادثه .
36- پيگيرياجراي دوره هاي آموزشي مربوط به مراحل چهارگانه بحران توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداري
37- ارتباط مستمر با سازمان مديريت بحران به منظور هماهنگي در انجام وظايف
38- ارائه برنامه ها و گزارش عملكرد دفتر مديريت بحران استان به مراجع ذيربط .